autor:
Moderátor
publikováno:
19.1.2023

Slovensko - výzva 65/PRV/2022

Výzva z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dňa 15.11.2022 agentúra PPA oznámila novú podporu pre poľnohospodárov vo forme výzvy č. 65/PRV/2022 z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Podávanie a prijímanie žiadostí: od 2.1.2023 do 6.4.2023

Jedná sa o podporu na investície do poľnohospodárskych podnikov:
Kategória 4 – Investície do hmotného majetku
Podkategória 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Ide o oblasti:
1. Špeciálna rastlinná výroba (skr. ŠRV)
2. ŠRV - malí poľnohospodári
3. Živočíšna výroba (skr. ŽV)
4. ŽV - malí poľnohospodári
5. Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV
6. High tech pre ŠRV a ŽV

Výška oprávnených výdavkov pre oblasti:

 • Minimálna výška oprávnených výdavkov pre oblasti 1, 2, 3, 4 a 5: 10 000,00 EUR
 • Minimálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť 6: 5 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŠRV: 2 000 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŠRV - malí poľnohospodári: 300 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŽV: 2 000 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŽV - malí poľnohospodári: 200 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť High tech pre ŠRV a ŽV: 200 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV: 2 000 000,00 EUR

Intenzita podpory

Bratislavský kraj - 40 % z celkových oprávnených výdavkov v súlade s max. limitom určeným v tejto výzve.

Menej rozvinuté regióny - 50 % z celkových oprávnených výdavkov v súlade s max. limitom určeným v tejto výzve.

Špeciálne navýšenie o 20 % ak:

 • projekt zameraný na ekologické hospodárstvo (evidovaný na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom, ÚKSÚP)
 • pre mladých poľnohospodárov (do 5 rokov, resp. do vykonania podnikateľského plánu 6.1 PRV)
 • projekt týkajúci sa Agroenviromentálno-klimatického opatrenia

Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 70 % z celkových oprávnených výdavkov.

 • O 35 % až max. 75 % v prípadoch, zameraných na investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva.
 • Ak ide o investíciu do obstarania traktora s parametrami, prispievajúcimi k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva financovaná zo zdrojov EURI, sa základná miera podpory zvyšuje maximálne do 55 % (na zvyšnú časť oprávnených výdavkov sa základná miera podpory zvyšuje o 35 % maximálne do celkovej intenzity pomoci 75 %).

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk

 

Rozsah oprávnených činností

Oblasť 1 ŠRV a 2 ŠRV – malí poľnohospodári

 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŠRV vrátane prípravy staveniska a vrátane okolitých spevnených plôch;
 • investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŠRV vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
 • stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
 • investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
 • investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy (oprávnené sú taktiež investície uvedené v rámci rozsahu činností High tech ŠRV a ŽV v časti 2.1.1.4);
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku (vrátane okolitých spevnených plôch;
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie kapacít pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MW;
 • investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe;

* investície na využitie obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu vyrobenej energie, ak projekt obsahuje aj iné investície ako len na využitie obnoviteľných zdrojov energie

Oblasť 3 ŽV a 4 ŽV – malí poľnohospodári

 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŽV vrátane prípravy staveniska (vrátane búrania starých objektov spojeného s výstavbou nových objektov,) a vrátane okolitých spevnených plôch;
 • investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŽV vrátane vybavenia pasienkov, strojov a náradia slúžiacich aj na výrobu a zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku a vrátane okolitých spevnených plôch;
 • investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie (napr. ventilačná/klimatizačná technika, moderné odpadové hospodárstvo atď.);
 • investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej ŽV (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp, kafilérnych boxov a obstaranie technológie na nakladanie a aplikáciu hospodárskych hnojív ) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 • investície objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;

* investície na využitie obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu vyrobenej energie, ak projekt obsahuje aj iné investície ako len na využitie obnoviteľných zdrojov energie

Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV

 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s maximálnym tepelným výkonom do 2 MW, vrátane okolitých spevnených plôch. Maximálna veľkosť skladu je určená nasledovne: objem vlastnej produkcie (alebo produkcie členov organizácie výrobcov) za najlepší z predchádzajúcich 5 pestovateľských rokov musí naplniť aspoň 50 % kapacity skladu, ktorý je predmetom investície;

High tech pre ŠRV a ŽV

Všetky nižšie uvedené investície sa považujú za investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva:

 • autonómne roboty, ktoré pokrývajú celý alebo časť poľnohospodárskeho cyklu od obrábania pôdy až po zber úrody a pozberovú úpravu;
 • robotika v chove hospodárskych zvierat v rámci živočíšnej výroby;
 • inteligentné senzory pre poľnohospodárstvo (sledovanie a vyhodnocovanie stavu pôdy, vody, počasia, produkcie biomasy, atď.);
 • nanosenzory na snímanie stresu rastlín;
 • vertikálne poľnohospodárstvo (špecializované technológie potrebné pre vertikálne pestovanie plodín podľa prílohy č. 4 tejto výzvy);
 • technológia RFID (Rádio frekvenčná technológia) – zber a vyhodnocovanie údajov;
 • technológie pre sledovanie pohybu a zdravotného stavu zvierat;
 • digitálne balíčky určené pre stroje a využívané na presné poľnohospodárstvo, GPS, alebo v chove zvierat;
 • drony zamerané na analýzu, vyhodnocovanie a kontrolu stavu pôdy, zvierat a plodín;

 

Kompletná ponuka strojov od BISO pre
poľnohospodárstvo, vinárstvo, sadárstvo a zelinárstvo dostupná na odkaze:
https://www.bisoeshop.eu/eshop/showproducts?code=NNXNQOkUureldAw9qmJ56e0782nqlkSCrzzpF9AckMQ%3D

 

<< zpět

 

více článků zde
BISO Česká republika BISO Schrattenecker, odštěpný závod   Čebín 444, 664 23 Čebín, Czech republic IČ: 06500277 / DIČ: CZ684283486   www.biso.eu / info@biso.eu   Zásilky pro administrativu: Sedlec 338, 691 21 Sedlec u Mikulova, Česká republika
BISO Slovenská republika BISO Schrattenecker, s.r.o.   Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia IČ: 36747343 / DIČ: SK2022361649   www.biso.eu / info@biso.eu   Zásilky pro administrativu: Ul. 1. Mája, SK - 947 01 Hurbanovo, Slovensko